Bát thờ đào đắp nổi men rạn bọc đồng thếp vàng Bát Tràng

340,000 

Còn hàng